Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Robert’s Digi Service

Tot stand gekomen op 01 Oktober  2015

Algemene Voorwaarden van de heer Robert Liem handelend onder de naam  Robert’s Digi Service gevestigd aan De Koperwiek 19, 9801 JG, te Zuidhorn, ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nummer 60178868

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Definities

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Robert’s Digi Service: alle activiteiten die de heer Robert Liem handelend onder de naam Robert’s Digi Service ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nummer  60178868, ontplooit.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Robert’s Digi Service voor of ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht of zal verrichten.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst(en)
Overeenkomst:  Elke Overeenkomst gesloten tussen Robert’s Digi Service en de Opdrachtgever

1.0 Algemeen
________________________________________
Opdrachten worden door Robert’s Digi Service slechts geaccepteerd op deze algemene voorwaarden, die voor een ieder ter inzage zijn. Door het geven van de opdracht, accepteert de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

Postadres:
Robert’s Digi Service
De Koperwiek 19
9801 JG Zuidhorn

Inleverpunt:
Robert’s Digi Service
De Koperwiek 19
9801 JG Zuidhorn

Contactgegevens:
Tel.: 06 -260 878 32
E-mail: info@robertsdigiservice.nl
Website: www.robertsdigiservice.nl
KVK: 60178868
BTW:NL001437489B47

1.1 Prijzen en Aanbiedingen
________________________________________
De prijzen op deze website worden bijgewerkt en up-to-date gehouden door Robert’s Digi Service. Hoewel Robert’s Digi Service haar uiterste best doet om de prijzen zo accuraat en actueel mogelijk te houden kunnen hier in fouten voorkomen. Indien er sprake is van een fout zal Robert’s Digi Service al het mogelijke doen om de fout zo spoedig mogelijk te corrigeren. Tevens zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gebracht. Dit kan door een melding op de website worden aangegeven en in andere gevallen per e-mail, telefoon, etc.
Het product zal dan tegen de normale prijs worden aangeboden, afhankelijk van de ernst en de toedracht van deze fout zal Robert’s Digi Service zich loyaal opstellen en uit hoofde van service alle klachten naar volle tevredenheid afhandelen.
Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW (21%).
Robert’s Digi Service behoudt zich het recht voor haar aanbiedingen en tarieven te wijzigen. De opdrachtgever is gerechtigd om van een offerte af te zien. Zodra het materiaal is overhandigd aan Robert’s Digi Service is de aanvraag onherroepelijk en is het niet meer mogelijk om de order kosteloos te annuleren.

1.2 Persoonsgegevens
________________________________________
Robert’s Digi Service neemt bij een bestelling de volgende gegevens op:
• (Achter)naam
• Straat, postcode en Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Af te leveren producten
Deze gegevens zijn te allen tijde op te vragen bij Robert’s Digi Service, ook kunt u eventuele wijzigingen     per telefoon, e-mail of post melden, dit dient binnen 2 dagen  na aanvang van de overeenkomst te gebeuren.
Voor promotionele doeleinden kan Robert’s Digi Service een foto van het door opdrachtgever vestrekte materiaal in gebruik nemen.

1.3 (Auteurs) Rechten
________________________________________
Opdrachtgever garandeert dat het door hem aangeboden audio- en beeldmateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en opdrachtgever vrijwaart Robert’s Digi Service volledig tegen alle mogelijke aanspraken ter zake.

2.0 Bestellen
________________________________________
U kunt uw bestelling langsbrengen of sturen aan Robert’s Digi Service.
Langs brengen kan uitsluitend op afspraak geschieden.
De afspraak kan zowel per e-mail als per telefoon worden gemaakt.

2.1 Breng- en haalservice
________________________________________
Indien de opdrachtgever wenst dat de bestelling wordt opgehaald binnen de stad Groningen, dan haalt Robert’s Digi Service uw bestelling bij u op. De kosten bedragen hiervoor € 10
Buiten de stad  Groningen hebben wij geen breng en haalservice.

2.2 Versturen
________________________________________
Alle verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Het pakket zal aangetekend worden toegezonden.
De tarieven voor verzending kunt u vinden op http://www.postnl.nl/tarieven/tarieven-post-en-postzegels/:

2.2.1 Materiaal aanleveren per post
________________________________________
Ongeacht de verzendwijze zijn wij niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte post tenzij anders overeengekomen. Om het risico tot het minimum te beperken adviseren wij uw materiaal per aangetekende post te versturen. Afhankelijk van de grootte van uw zending is het raadzaam om het in een stevige doos en/of schuimen envelop te verpakken. Als u een doos gebruikt is het belangrijk dat u de leegte opvult met verpakkingsmateriaal.

Het postadres is:
Robert’s Digi Service
De Koperwiek 19
9801 JG Zuidhorn

2.2.2 Belangrijke informatie voor het versturen
________________________________________
Voor het correct overzetten van uw materiaal is het belangrijk dat uw wensen kenbaar worden gemaakt middels een begeleidend schrijven. Hierin kunt u aangeven hoeveel materiaal u meegestuurd heeft, eventuele volgorde, welke videobanden of filmspoelen bij elkaar op één DVD mogen staan en de speelduur per band of spoel. Uiteraard kunt u ook aanvullende wensen opnemen in uw begeleidend schrijven. Tevens is het belangrijk dat u uw eigen adres toevoegt.

2.3 Bezoek op afspraak
________________________________________
Het is mogelijk om uw materiaal persoonlijk af te geven. Echter is deze dienst uitsluitend op afspraak mogelijk. Robert’s Digi Service en de opdrachtgever dienen gezamenlijk een datum en tijdstip overeen te komen.
Andere mogelijkheden zijn uitgesloten. Het is dus noodzakelijk dat de datum en tijdstip per e-mail of telefonisch is bevestigd door Robert’s Digi Service.

2.4 Levertijd
________________________________________
Robert’s Digi Service doet haar uiterste best om alle bestellingen wat betreft het digitaliseren binnen 14 werkdagen geheel naar tevredenheid af te handelen. Indien Robert’s Digi Service hier niet aan kan voldoen zal zij tijdig de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en een nieuwe datum melden.
De door Robert’s Digi Service vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding kan nimmer lijden tot schadevergoeding of enige andere actie tegen Robert’s Digi Service.
Het is mogelijk om een “spoedbestelling” te plaatsen. Hiervoor geldt een apart tarief  waarvoor  een specifieke offerte zal worden uitgebracht. Dan is de opdrachtgever  zeker van een voor de opdracht gever tijdige levering.

2.6 Eigendomsvoorbehoud
________________________________________
Geleverde producten blijven eigendom van Robert’s Digi Service totdat de factuur betaald is. Het is daarom verboden voor de opdrachtgever om kopieën te maken van de door Robert’s Digi Service geleverde producten totdat de volledige koopsom is voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze voorwaarden niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, dient de opdrachtgever ter zake door Robert’s Digi Service gemaakte kosten te vergoeden.

2.7 Aansprakelijkheidsbeperking
________________________________________
Robert’s Digi Service is niet aansprakelijk voor het knappen en of vastlopen van de aangeleverde video-, beeld- of audio materiaal, waardoor video-, beeld-  of audio materiaal verloren kan gaan.
Waar mogelijk zal het materiaalgenoemd in het voorgaande punt tegen geldend tarief worden geplakt of hersteld, zodat deze alsnog gedigitaliseerd kunnen worden.
Opdrachten worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
Indien een opdracht op korte termijn afgerond moet zijn, kunt u dit in overleg met ons bespreken.
Robert’s Digi Service aanvaardt geen enkele verantwoording voor schade aan apparatuur van opdrachtgever of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
Robert’s Digi Service is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

3.0 Betalingsmethoden
________________________________________
Afhankelijk van de keus van de opdrachtgever kan de bestelling worden bezorgd of afgehaald. Ook de betaling kan variëren. Betaling kan zowel contant of middels een bankoverboeking.

3.1 Bankoverboeking
________________________________________
Alle facturen dienen door particulieren binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien voor een bankoverboeking gekozen worden, moet dat geschieden op het rekeningnummer NL63KNAB0723373264 t.n.v. Robert’s Digi Service o.v.v. het factuurnummer.

3.2 Contant
________________________________________
Indien de opdrachtgever ervoor kiest om contant te betalen zal Robert’s Digi Service het totaalbedrag bij het overhandigen van de bestelling ontvangen.
Wisselen kan een probleem vormen zodat Robert’s Digi Service verzoekt om het totaalbedrag gepast te voldoen.

4.0 Webwinkel
________________________________________
Voor de producten die u via onze webwinkel bestelt gelden de onderstaande voorwaarden.

4.1. De overeenkomst
______________________________________
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en een bestelling bij  de webwinkel is geplaatst.. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

4.3. Betalings verplichtingen
________________________________________
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen.
Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering.
Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

4.4 Bevestiging
________________________________________
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

4.5 Levering
________________________________________
Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren.
Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug.

4.6 Bedenktijd
________________________________________
U hebt 14 dagen bedenktijd na  ontvangst van het product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen.
U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product.
Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort. binnen 14 dagen nadat het  product door Robert’s Digi Service retour is ontvangen.

4.7 Retourneren
________________________________________
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.

4.8.De prijs
________________________________________
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW.
De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop.
Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.
Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

5.0 Klachten / Geschillen
________________________________________
Robert’s Digi Service vindt het zeer belangrijk dat u als klant tevreden bent over haar diensten en service. Uw klachten zullen dan ook serieus worden genomen en Robert’s Digi Service zal haar uiterste best doen om deze klachten naar volle tevredenheid af te handelen.
Voor eventuele klachten kunt u een e-mail sturen naar robert@robertsdigiservice.nl of een brief sturen naar:

Robert’s Digi Service
De Koperwiek 19
9801 JG Zuidhorn

Bij een geschil zal er altijd eerst onderling overleg moeten plaatsvinden.
Indien opdrachtgever en Robert’s Digi Service er niet uitkomen dan is het Nederlandse recht van toepassing.
Alleen de rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen is gerechtigd om een uitspraak te doen in het geschil.